Pobuda mladih raziskovalcev za ukrepe zaradi vpliva pandemije Covid-19 na njihovo delo

Aktualne novice o poteku pobude mladih raziskovalk in raziskovalcev za podaljšanje statusa, naslovljene na MIZŠ in ARRS. Piše ekipa pobude.

Delavnica Eurodoc v Varšavi, november 2018

16. 3. 2021

Jeseni 2020 je postalo jasno, da bo pandemija še lep čas ovirala raziskovalno delo vseh generacij mladih raziskovalcev in raziskovalk, hkrati pa sprejeti ukrepi pristojnih institucij tega niso zadostno naslovili. Sprejeta sta bila namreč dva ukrepa, ki sta zajemala le mlade raziskovalce, ki se jim je financiranje zaključilo leta 2020 oziroma 2021:

  1. Možnost izrabe neporabljenih sredstev za financiranje plač pri mladih raziskovalcih,  ki se jim je financiranje zaključilo leta 2020 in še niso doktorirali (ARRS, 2. 10. 2020) in
  2. Podaljšanje roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti za eno leto za mlade raziskovalce, ki se jim rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti za zaključek usposabljanja (zagovor doktorata) izteče v obdobju od 12. marca 2020 do 31. decembra 2021 (134. člen ZIUOPDVE oz. 6. protikoronski paket).

Novembra 2020 se je zato pet mladih raziskovalk in raziskovalcev povezalo v ekipo, katere namen je bil opredeliti probleme, s katerimi se zaradi izredne situacije soočamo, poiskati možne rešitve zanje ter svoje predloge nasloviti na organa, ki sta pristojna za urejanje statusa mladih raziskovalcev in financiranja znanosti: Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Ekipo sestavljamo:

  • Emanuela Fabijan (FF UL),
  • Tjaša Konovšek (INZ),
  • Ivan Smiljanić (INZ),
  • Blaž Štangelj (INZ),
  • Vita Zalar (ZRC SAZU),
  • v februarju 2021 se nam je pridružila še Anja Trobec (ZRC SAZU).

Z morebitnimi vprašanji in pripombami se lahko obrnete na nas na e-naslovu vita.zalar@zrc-sazu.si.

V novembru in decembru smo zbirali informacije, pregledovali pravilnike in primerjali izkušnje, s čimer smo želeli dobiti čim boljši pregled nad nastalo situacijo in poiskati možnosti za njeno izboljšanje. Sredi decembra 2020 smo oblikovali dopis [PDF] s štirimi predlogi za interventne ukrepe. Konec meseca smo dopis poslali večjemu številu mladih raziskovalcev in raziskovalk (približno 400), saj smo želeli dobiti odziv čim širšega kroga deležnikov, preveriti, ali dopis naslovi tudi njihove izkušnje, ter dati težo našemu dopisu s čim več zbranimi podpisi. V ta namen smo konec decembra odprli spletno peticijo, s katero smo zbrali 184 podpisov mladih raziskovalk in raziskovalcev.

V začetku januarja 2021 smo s končno verzijo dopisa seznanili društvo Mlada akademija in Doktorsko šolo Univerze v Ljubljani. Oboji so podprli naša prizadevanja in izrazili svoje mnenje v obliki podpornih pisem (podporno pismo Mlade akademije [PDF] in podporno pismo Univerze v Ljubljani [PDF]) Dopis smo skupaj z obema pismoma podpore in podpisi peticije nato poslali MIZŠ in ARRS 15. 1. 2021.

Po dobrem mesecu čakanja na uraden odziv smo 22. in 23. 2. MIZŠ in ARRS ponovno prosili za odgovor. Odgovor MIZŠ [PDF] smo dobili 2. marca 2021. V njem so navedli, da so z našimi predlogi seznanjeni ter da jih bodo v prihodnje upoštevali v največji možni meri. Uradnega odgovora z ARRS kljub ponovljenemu dopisu nismo prejeli, zato smo ga 10. 3. 2021 posredovali neposredno Znanstvenemu svetu in Upravnemu odboru ARRS. Istega dne smo prejeli odgovor predsednika Znanstvenega sveta ARRS, da bodo naše predloge obravnavali na svoji seji. Tako MIZŠ kot ARRS smo 16. 3. 2021 predlagali skupni sestanek, na katerem bi lažje argumentirali naše stališče in skupaj poiskali možne rešitve za nastalo situacijo.

Nadaljnji potek pobude bomo ažurno objavljali na tej spletni strani.

Zahvaljujemo se vsem, ki so nam v dosedanjem procesu izkazali podporo ter nam priskočili na pomoč s svojimi nasveti in izkušnjami. Vabljeni, da spremljate spletno stran Mlade akademije in Facebook skupino Doktorska klepetalnica, kjer se lahko v dobro vseh generacij mladih raziskovalcev aktivno vključite v nadaljnji razvoj pobude.

Vse mlade raziskovalke in raziskovalce pa tudi vabimo, da vodstva svojih institucij obvestite o vsebini dopisa Predlog interventnih ukrepov glede mladih raziskovalcev katerih usposabljanje financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (14. 1. 2021) in jih povabite, da se do njega opredelijo s podpornim pismom, naslovljenim na MIZŠ, ARRS in našo organizacijsko ekipo (tjasa.konovsek@inz.si). Vsa podporna pisma bodo objavljena na tej spletni strani.

17. 3. 2021

Prejeli smo prvi odziv ARRS [PDF] na naš dopis z dne 14. 1. 2021.

18. 3. 2021

Članica ekipe Vita Zalar je sodelovala na seji Komisije za enake možnosti na področju znanosti. Prisotne članice in člani komisije so izrazili podporo našim predlogom za interventne ukrepe.

31. 3. 2021

Prejeli smo pismo podpore KOsRIS – Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije [PDF], ki so ga naslovili tudi na MIZŠ in ARRS.

Hkrati je ARRS na svoji spletni strani objavila naslednje obvestilo, iz katerega je razvidno, da so nezadostno upoštevali 2. predlog naše pobude:

“Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: agencija) je pri usposabljanju mladih raziskovalcev, ki se jim je financiranje zaključilo leta 2020 in še niso doktorirali ter so jim zaradi okoliščin, povezanih s pandemijo COVID-19, ostala neporabljena sredstva, izjemoma dovolila, da se ta sredstva lahko v letu 2020 in 2021 porabi tudi za financiranje plač mladega raziskovalca. Če v tem obdobju zagovarja doktorat, do zagovora doktorata. Prenos sredstev se obrazloži pri oddaji finančnega poročila za leto 2020, poraba teh sredstev pa se dodatno pojasni pri oddaji finančnega poročila za leto 2021.

Navedeno velja tudi za tiste mlade raziskovalce, ki se jim financiranje zaključi do zadnjega dne meseca, v katerem bo razglašen konec epidemije v letu 2021.”

Navezavo ukrepa na arbitrarno točko v prihodnosti, ko naj bi slovenska vlada razglasila konec epidemije, smatramo za neustrezno. Omogoča namreč situacijo, v kateri bi se zaradi razglasitve konca epidemije popolnoma zaobšlo dejstvo, da smo mladi raziskovalci in raziskovalke že več kot leto dni svojih štiriletnih pogodb preživeli v pandemičnih razmerah, z okrnjenim ali v celoti onemogočenim izvajanjem empiričnega dela naših doktorskih projektov. ARRS zato pozivamo, da pri svojih nadaljnjih ukrepih upošteva čas, ki ga je posamezen mladi raziskovalec že preživel v pandemičnih razmerah. Če namreč slovenska vlada v letu 2021 razglasi konec epidemije kadarkoli pred septembrom 2021 (takrat se izteče štiriletna pogodba tisti generaciji mladih raziskovalcev, ki je svoje usposabljanje začela v akademskem letu 2017/2018), bodo vse generacije, ki so svoje usposabljanje začele v letih 2017, 2018, 2019 in 2020, izostale iz kakršnihkoli interventnih ukrepov.

3. 4. 2021

Naš odziv na ukrep, objavljen 31. 3. 2021, smo v obliki dopisa naslovili na ARRS in Znanstveni svet ARRS. V dopisu pojasnimo, zakaj navezava veljavnosti ukrepa na morebitno razglasitev konca epidemije v letu 2021 ni ustrezna, in predlagamo drugačno formulacijo prihodnjih ukrepov. Predlagamo, da se vsi ukrepi nanašajo na čas, ki ga je posamezna mlada raziskovalka/mladi raziskovalec že preživel/a v pandemičnih razmerah.

20. 4. 2021

1) Podporo vsem štirim predlogom za interventne ukrepe glede mladih raziskovalcev je izrazila tudi Komisija za enake možnosti na področju znanosti [PDF]. Komisija je generalnemu direktorju Direktorata za znanost MIZŠ Tomažu Bohu predlagala, da ministrstvo “znotraj interventnih ukrepov zagotovi ustrezne rešitve za vse mlade raziskovalce in raziskovalke, katerih redno izvajanje raziskovalnega dela je prizadela pandemija.

2) Vse mlade raziskovalce in raziskovalke obveščamo, da vas lahko v primeru izteka vaše pogodbe o zaposlitvi mladega raziskovalca pred zagovorom doktorata vaše raziskovalne organizacije zaposlijo kot raziskovalce v projektnih ali infrastrukturnih skupinah. Kot je ARRS pojasnila v svojem dopisu upravi ZRC SAZU z dne 16. 4. 2021, “Če RO (raziskovalna organizacija) zaposli osebo, ki se ji je iztekla pogodba o zaposlitvi mladega raziskovalca, ni pa še izpolnila svojih obveznosti glede zagovora doktorata, s stališča agencije ni nobene pravne ovire, da te osebe ne bi mogla RO vključiti v svojo projektno skupino kot raziskovalca, enako velja za infrastrukturno skupino.” Za dodatne informacije svetujemo, da se obrnete neposredno na ARRS.