Društvo Mlada akademija (MA)

je naslednik Društva mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS), ki je bilo ustanovljeno leta 1995. Po dvajsetih letih delovanja smo se leta 2016 odločili, da poleg doktorskih študentov naslovimo in v svoje delovanje vključimo tudi raziskovalce na začetku kariere. Tiste z doktorati in na začetku poti k uveljavitvi v raziskovalni skupnosti ali gospodarstvu. Vsi člani opravljamo svoje naloge prostovoljno. Leta 2018 smo pridobili status nevladne organizacije v javnem interesu.

O društvu

Glavni namen društva je združevanje doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere oziroma mladih, delujočih v raziskovalni in visokošolski dejavnosti v Sloveniji in Slovencev delujočih na teh področjih v tujini.

Društvo skrbi za izobraževanja o temah, povezanih z raziskovanjem, in zastopa interese članov društva v javni sferi in kot deležnik pri soustvarjanju slovenske raziskovalne in visokošolske politike.

Pri svojem delovanju se zavzemamo za vzpostavitev meritokratskih kriterijev dela, nagrajevanja in napredovanja na vseh področjih visokošolske in raziskovalne dejavnosti. Želimo soustvarjati dolgoročno usmerjeno in medgeneracijsko odgovorno raziskovalno in visokošolsko politiko Slovenije.

Društvo Mlada akademija je od leta 2004 član vseevropskega krovnega združenja društev doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere, Eurodoc (Evropski svet doktorskih kandidatov in raziskovalcev na začetku kariere).

eurodoc-logo

Leta 2022 smo se pridružili tudi Slovenski skupnosti odprte znanosti in koaliciji CoARA, ki pripravlja reformo vrednotenja raziskovalne dejavnosti v Evropi.

Slovenska skupnost odprte znanosti logo
Glavne naloge društva
 • prizadevanje za kakovostno doktorsko raziskovanje in visok nivo raziskovalne dejavnosti ter njuno relevantnost za družbo in gospodarstvo,
 • popularizacija temeljne in aplikativne raziskovalne in inovacijske dejavnosti in prirejanje strokovnih in družabnih srečanj,
 • zastopanje interesov članov v javni sferi in sodelovanje s podobnimi organizacijami doma in v svetu,
 • obveščanje članov o z raziskovanjem povezanih razpisih in dogodkih,
 • prirejanje strokovnih in družabnih srečanj.
Načela delovanja

Vodstvo in člani društva pri sprejemanju odločitev o upravljanju, delovanju in financiranju slovenskega visokošolskega in raziskovalnega sistema zagovarjamo naslednja načela:

 • avtonomija vedno skupaj z odgovornostjo,
 • integriteta,
 • transparentnost,
 • kakovost pred količino in pred senioriteto,
 • na analizah temelječa vizija pred ad hoc politiko.
Delovne skupine

Znanstvena politika

 • dr. Matic Lozinšek
 • Sebastian Dahle, dr. rer. nat. (Nemčija)
 • Marko Drobnjak
 • dr. Jure Mravlje
 • dr. Majda Pavlin
 • Maya Petek, PhD (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)

Vrednotenje raziskovalne dejavnosti

 • Sebastian Dahle, dr. rer. nat. (Nemčija)
 • dr. Matic Lozinšek
 • dr. Majda Pavlin
 • Maya Petek, PhD (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)

Mentorstvo

 • dr. Urška Slapšak
 • dr. Majda Pavlin
 • Matja Zalar, PhD (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)
 • dr. Alja Čontala

Duševno zdravje

 • Matja Zalar, PhD (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)
 • dr. Urška Slapšak
 • dr. Ivana Jovčevska
 • dr. Katarina Kouter
 • Davor Škofič Maurer, PhD (Avstrija)
 • Jana Verbančič, PhD (Nemčija)
 • dr. Alja Čontala
 • Barbara Drole

Odprta znanost

 • dr. Ana Slavec
 • Sebastian Dahle, dr. rer. nat. (Nemčija)
 • Maja Dolinar

Mobilnost

 • dr. Danila Rijavec

Pridruži se nam in s svojimi pogledi sodeluj pri oblikovanju raziskovalne dejavnosti mladih!

Upravni odbor (UO)

Dr. Jure Mravlje (Biotehniška fakulteta UL) - predsednik

Dr. Jure Mravlje je prevzel predsedovanje Mladi akademiji decembra 2022 po članstvu v UO od decembra 2021 dalje. Od leta 2019 je bil zaposlen kot mladi raziskovalec na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete (BF), kjer deluje v Skupini za fiziologijo rastlin, kjer je leta 2023 doktoriral. Ves čas svojega študija na 1. in 2. stopnji je bil zelo aktiven v študentskem predstavništvu, med drugim je bil 3 leta (2016-2019) predsednik Študentskega sveta BF in 2 leti (2017-2019) del vodstva Študentskega sveta UL. Več let je bil tudi član Senata BF (2014-2019) in Senata UL (2016-2019) ter mnogih drugih organov tako na BF kot UL, kjer si je pridobil veliko izkušenj na področju študijske problematike. Od leta 2020 je predstavnik študentov v Komisiji za doktorski študij UL. Poleg svojega raziskovalnega in pedagoškega dela na fakulteti pa veliko sodeluje tudi pri poučevanju nadobudnih učencev in dijakov, ki jih zanima biologija oz. naravoslovje.

Dr. Maya Petek (Medicinska fakulteta UM) - podpredsednica

Dr. Maya Petek je članica UO od leta 2021. Visokošolsko izobraževanje od prve stopnje do doktorata je opravila v Veliki Britaniji na Univerzi v Cambridgeu, sedaj kot raziskovalka deluje na Medicinski fakulteti v Mariboru. V društvu je aktivna od vrnitve v Slovenijo konec leta 2020. Zanima jo področje znanstvene politike, še posebej izboljševanje položaja raziskovalcev na začetku kariere, odstranjevanje administrativnih ovir ter spodbujanje kroženja ljudi in znanja med Slovenijo ter mednarodnim prostorom.

Dr. Matja Zalar (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM)

Matja ZalarDr. Matja Zalar je članica društva od leta 2016. Zanima jo področje duševnega zdravja, znanstvena politika, predvsem kroženje znanja med tujino in Slovenijo, prenos dobrih delovnih praks iz tujine v domovino ter (re)integracija znanstvenikov v slovensko raziskovalno sfero. Matja je bila mlada raziskovalka na Univerzi v Manchestru v Veliki Britaniji, kjer je avgusta 2020 doktorirala iz biotehnologije v okviru mednarodnega Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks projekta PIPPI (Protein-excipient Interactions and Protein-Protein Interactions in formulation). Po podoktorskih pozicijah na Inštitutu Beatson za raziskave raka na Škotskem ter Inštitutu za biotehnologijo Univerze v Manchestru se je januarja 2023 s pomočjo Sheme Aleša Debeljaka vrnila v Slovenijo na Univerzo v Mariboru. Je vodja delovne skupine za duševno zdravje znotraj Mlade akademije in članica delovne skupine za duševno zdravje znotraj Eurodoca.

Dr. Majda Pavlin (Zavod za gradbeništvo)

Dr. Majda Pavlin je članica nadzorne komisije Mlade akademije od leta 2017. Bila je predsednica komisije za izbor Mentorja leta 2018. Kot mlada raziskovalka je bila zaposlena na Odseku za znanosti o okolju na Institutu Jožef Stefan. Problematika doktorskih študentov ji je blizu, saj je tekom doktorskega izobraževanja dve leti predsedovala Študentskemu svetu Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana. Doktorirala je leta 2018 na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, smer Ekotehnologija, od leta 2019 pa je zaposlena kot raziskovalka na Zavodu za gradbeništvo. Poleg materinske vloge, ki ji trenutno posveča največ prostega časa, je aktivna tudi pri zavodu Znanost na cesti, ki se ukvarja s promocijo znanosti v splošni javnosti. Od leta 2023 je tudi članica Komisije za enake možnosti na področju znanosti.

 

dr. Alja Čontala (The University of Toledo, Ohio, ZDA)

Alja ČontalaDr. Alja Čontala se je po študiju kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru odločila svojo pot nadaljevati kot mlada raziskovalka na Odseku za razvoj sodobnih materialov na Inštitutu »Jožef Stefan« in Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. V sklopu dodiplomskega študija je delovala v organih fakultete. Članica Mlade akademije je od leta 2022 in deluje v sklopu delovne skupine za duševno zdravje, zanima jo pa tudi tema mentoriranja in vodenja, organizacija doktorskega študija in komunikacija. V znanost si želi vrniti sočutje, jo približati širši publiki, da bi razumeli njen pomen, in nad njo navdušiti mlajše generacije.

Tinca Lukan (Fakulteta za družbene vede UL)

Tinca LukanTinca Lukan je mlada raziskovalka na Fakulteti za družbene vede in gostujoča raziskovalka na Univerzi v Amsterdamu, kjer se ukvarja s sedanjostjo in prihodnostjo dela na primeru ekonomije kreatorjev in vplivnežev. V okviru društva Mlada akademija se ukvarja s področjem trga dela in novimi oblikami komuniciranja znanosti.

Nadzorna komisija (NK)

Dr. Matic Lozinšek (Inštitut "Jožef Stefan")

Dr. Matic Lozinšek je bil član UO Mlade akademije med letoma 2017 in 2021. Zanima ga znanstvena politika, predvsem v delu, ki se nanaša na raziskovalce na začetku kariere. Leta 2018 je nadomestil dr. Jerneja Zupanca kot član delovne skupine za pripravo predloga Zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Matic je bil mladi raziskovalec na Odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo na Institutu “Jožef Stefan” in je leta 2013 doktoriral iz kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL. V letih 2014 in 2015 se je podoktorsko izpopolnjeval v Kanadi v okviru štipendije Marie Curie International Outgoing Fellowship. Zaposlen je kot raziskovalec na IJS, kjer je leta 2019 s sodelavci prejel projekt direktorjevega sklada za ustanovitev laboratorija za kemijo pod ekstremnimi pogoji, septembra 2020 pa tudi ERC Starting Grant.

Dr. Ana Slavec (Univerza na Primorskem, InnoRenew CoE)

Dr. Ana Slavec je bila članica UO Mlade akademije v mandatih 2015-2017 in 2017-2019, predsednica komisije za izbor Mentorja leta 2015, ter članica nadzorne komisije v mandatih 2019-2020 in 2023-2024. Od leta 2018 naprej vodi delovno skupino Mlade akademije za odprto znanost, v letih 2018 in 2019 pa je sokoordinirala tudi Eurodocovo delovno skupino za odprto znanost ter opravila tudi izobraževanje za ambasadorje odprte znanosti. Od leta 2020 je članica UO COST akcije Researcher Mental Health (CA19117). Od leta 2015 do 2019 je bila sovoditeljica MetaPHoDcast na Metini listi. Bila je mlada raziskovalka na Fakulteti za družbene vede UL, kjer je doktorirala iz statistike, trenutno pa je docentka na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem ter raziskovalka na centru odličnosti InnoRenew CoE v Izoli.

Dr. Danila Rijavec (Fakulteta za upravo UL)

Danila RijavecDr. Danila Rijavec je bila članica upravnega odbora Mlade akademije od decembra 2019 do decembra 2022. Leta 2022 je zaključila doktorski študij na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, kjer je preučevala upravno znanost skozi prizmo kriznega menedžmenta. Pri svojem raziskovanju se osredotoča predvsem na majhne države in njihove omejitve pri vzdrževanju primerljivega odziva na sodobne zunanje šoke z večjimi državami. Aktivna je v širši mednarodni raziskovalni sferi, predvsem preko Jean Monnet mreže, kamor je vključena kot mlada raziskovalka. Je članica fakultetnih komisij za doktorski študij in znanstveno-raziskovalno dejavnost. Od julija 2020 do decembra 2022 je v združenju Eurodoc vodila delovno skupino za mobilnost, od julija 2021 do decembra 2022 pa je bila tudi članica UO ter blagajničarka. Kot članica združenja Eurodoc je bila gostja več dogodkov na temo usposabljanja raziskovalcev na začetku kariere v (so)organizaciji z Elsevier, EUA, The Guild in ELITE Network.

Dr. Rok Novak (Inštitut "Jožef Stefan")

Dr. Rok Novak je član Mlade akademije od leta 2019, aktivno pa je v društvu začel sodelovati v sredini 2021 in je bil prvič izvoljen v UO. Od leta 2023 je član NK. Zanima ga predvsem znanstvena politika, tako z vidika pomena sistemskih sprememb znotraj znanosti, kot tudi vezano na odnos država-znanost. Direkten stik s problematiko doktorskih študentov je imel kot predsednik in podpredsednik študentskega sveta na MPŠ IJS. Zadnja leta se spušča tudi na področje komunikacije znanosti.

Marko Drobnjak (ARNES, doktorski kandidat na Inštitutu za kriminologijo PF UL)

Marko Drobnjak je v obdobju od leta 2019 do 2021 v društvu opravljal vlogo koordinatorja za stike z javnostmi. Zanima ga predvsem znanstvena politika, saj je uspešna in ustrezno financirana znanost gonilna sila družbenega razvoja, kjer kot celota pomembno vlogo igrajo vse znanstvene discipline. Od leta 2018 je mladi raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, njegovo osrednje raziskovalno področje je preučevanje vloge in percepcije govora ter na splošno jezika v pravnih postopkih, ukvarja pa se tudi s sistemi za avtomatizirano razpoznavanje govora. Pri raziskovalnem delu se opira na metodološke pristope računalniškega jezikoslovja, trenutno je na raziskovalnemu izpolnjevanju v ZDA prek Fulbright programa, kjer zaključuje disertacijo. V letu 2020 je postal eden izmed voditeljev podkasta Meta PHoDcast. Leta 2022 se je zaposlil kot specialist za odprto znanost na Akademski in raziskovalni mreži Slovenije – ARNES.

Drugi aktivni člani in zunanji sodelavci

PR ekipa
 • dr. Rok Novak in dr.  Čontala- Facebook
 • Tinca Lukan in dr. Alja Čontala- LinkedIn
 • dr. Alja Čontala – spletna stran
 • dr. Matja Zalar – YouTube
 • dr. Ana Slavec – Doktorska klepetalnica
Zunanji sodelavci
 • Maša Mlakar, mag. angl. – prevajanje EN/SL, lektoriranje angleških besedil
 • Simon Zidar, dipl. biol. (UN) – grafično oblikovanje
 • Nina Lenarčič Jankovič, Majanafin d.o.o. – računovodstvo
 • Maja Ratej (Val 202), Renata Dacinger (RTV SLO), Anja Suvorov (RTV SLO), Mojca Delač (Radio Prvi), dr. Ambrož Kvartič (Radio Ars), Lea Udovč (N1) – profesionalno vodenje dogodkov
 • Studio Železna – fotografiranje
 • VideoLectures – snemanje dogodkov, spletni prenosi